نمیدونم

درخواست حذف این مطلب

ما وقتی به دنیا میایم هیچی از این دنیای پراز رمزوراز نمیدونیم سردی ورگمی این دنیا رو متوجه نیستیم دلخوشی ما همون لبخندها وگریه هامونه

میگذره تا بزرگ شیم و دغده ها ومشکلات ما یکی یکی شکل بگیره یواش یواش یاد بگیریم چطور از پسشون بربیاییم ویا پشت سربذاریمشون

ولی اینا مشکل نیستن ، اینا جوجه مشکل هستن . مشکلات اصلی ما وقتی شروع میشه که تازه میخوایم زندگی تشکیل بدیمو بریم سر خونه

زندگیمون کار پیدا کنیم تشکیل خانواده بدیم . وچقدر سخته این مشکلات و ازپسش براومدن به قول شاعر :

کار هر بز نیست من کوفتن

نر میخواهد و مرد کهن